Družba šolski pravni servis se je pripravljena prilagoditi željam svojih strank, zato lahko zavodi izbirajo med celovitim pravnim servisom, projektnim svetovanjem ali zgolj posameznimi pravnimi storitvami.

Za vas opravljamo naslednje storitve:
· pomoč pri pripravi oziroma celotna izdelava notranjih splošnih pravil ter njihove dopolnitve in popravki (pravilniki, poslovniki, statuti, šolska pravila, ustanovitveni akti);

· kratki pravni nasveti in pravna mnenja po telefonu ali elektronski pošti oziroma po potrebi na osebnem sestanku;

· sestava osnutkov dopisov in drugih listin organov šole, priprava oziroma pomoč pri oblikovanju raznih osnutkov sklepov šole v zvezi z odločanjem o pravicah in dolžnostih udeležencev izobraževanja;

· svetovanje in pomoč pri vodenju postopkov organov šole (npr. delovnopravni postopki v pristojnosti sveta šole, postopki pritožbene komisije, postopek za imenovanje ravnatelja, postopki glede ugotavljanja presežnih delavcev);

· pomoč pri uveljavljanju dodatnih finančnih sredstev iz državnega proračuna;

· pomoč, svetovanje in vodenje postopkov javnega naročanja za oddajo naročil opreme, storitev in gradenj;

· pomoč in svetovanje pri črpanju sredstev iz evropske strukturne politike (izpolnjevanje obrazcev, priprava in zbiranje potrebne dokumentacije);

· tolmačenje vseh predpisov in zadnjih sprememb predpisov s področja šolstva;

· svetovanje pri uporabi drugih predpisov s področja javne uprave, po katerih se morajo vzgojno-izobraževalni zavodi ravnati;

· svetovanje pri upravljanju javnih zavodov in izvajanju javne službe vzgoje in izobraževanja;

· sestava vseh vrst pogodb, ki jih šola potrebuje pri svojem delovanju (najemne, prodajne, podjemne, gradbene, prevozne pogodbe ipd.);

· zastopanje zavodov v upravnih in drugih sodnih postopkih, kjer je po zakonu potrebno zagotoviti pooblaščenca;

· zastopanje zavodov v izvršilnih in stečajnih postopkih;

· zastopanje v odškodninskih sporih, ki bremenijo šolo in drugih sodnih sporih, zavarovalnih poslih šole in uveljavljanju pravic iz zavarovalnih polic;

· zastopanje pri uveljavljanju stvarnih napak na nepremičninah in premičninah šole;

· svetovanje v delovnopravnih in socialnopravnih zadevah s poudarkom na predpisih o javnih uslužbencih.

Družba šolski pravni servis d.o.o. za izvedbo storitev, ki zahtevajo udeležbo in zastopanje odvetnikov in so pomemben dejavnik pri tržnih dejavnostih zavoda in poslovanju zavoda s tretjimi osebami, po potrebi sodeluje tudi z odvetniškimi pisarnami in na ta način svojim strankam zagotovi celovito pravno podporo.

domov

storitve